به استحضار مشتریان محترم میرساند شرکت آبان از تاریخ 23 لغایت 27 اذر ماه تعطیل میباشد.

Screenshot 2022-12-30 19.36.52

چشم انداز

چشم انداز

 

بر آنیم این شرکت را چنان متحول کنیم تا با توسعه خدمات خود و افزایش بازدهی مورد انتظار مصرف کنندگان در شمار معتبرترین شرکت های خدمات پشتیبانی موبایل در کشور با اقتدار ایران در آییم.