Screenshot 2022-12-30 19.36.52

نظر سنجی

فرم نظرسنجی

مشخصات فردی(ضروری)
میزان رضایت خود از ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می نمائید؟
نحوه برخورد کارکنان مجموعه را چگونه ارزیابی می نمائید؟
میزان رضایت مندی شما از مدت زمان تعمیر دستگاه با توجه به ایراد،آن را چگونه ارزیابی می نمائید؟
مهارت و اطلاعات فنی تکنسین را چگونه ارزیابی می نمائید؟
رعایت ادب و احترام از جانب کارکنان شرکت با مشتریان را چگونه ارزیابی می نمائید؟
میزان دانش فنی کارشناسان پذیرش در رابطه با محصولات چگونه است؟
میزان رضایت شما در رابطه با برطرف کردن ایراد دستگاه و کنترل کیفیت چگونه است؟
وضعیت کلی ارائه خدمات در مقایسه با سایر شرکت های مشابه چگونه می باشد؟
مناسب بودن برخورد مسئولین و همکاری آنهارا چگونه ارزیابی می نمائید؟
میزان علاقه مندی شما جهت همکاری مجدد با این مرکز چگونه است؟
نظر شما درخصوص انعطاف پذیری در ارائه خدمات مطابق با خواسته مشتریان مرکز چیست؟
میزان رضایت شما از کیفیت تعمیرات چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان رضایت شما از قیمت قطعات و هزینه تعمیرات را چگونه ارزیابی می نمائيد؟
شرایط محیطی این مرکز را چگونه ارزیابی می نمائید؟
قوانین حریم خصوصی(ضروری)