Screenshot 2022-12-30 19.36.52

ارزش های بنیادی

ارزش های بنیادی

 

رعایت قوانین و موازین اخلاقی و ارزش های حاکم بر جامعه و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
الزام به مدیریت کیفیت جامع جهت بهبود مستمر خدمات و پیوند دائمی با مشتریان
پیوند دائمی با کارکنان و منابع انسانی با قابلیت صادق بودن، امین، پرتلاش و متعهد به اهداف شرکت
اعتماد به انگیزش ، کار گروهی و مشارکت های موثر سازمانی
آموزش و رشد مداوم کارکنان